กก.ปฏิรูปก.ม.เร่งยกเลิกก.ม.เหลื่อมล้ำปชช.

กก.ปฏิรูปกฎหมายเร่งยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชน  เชื่อหลังสะสางกฎหมายที่เป็นปัญหาไทยขยับขึ้นอันดับ 15 ของโลก เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง  นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.)  และประธานกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย กล่าวชี้แจงภาพรวมของแผนปฏิรูปประเทศ และนำเสนอร่างกฎหมายที่สำคัญ

ในโครงการสัมมนา “Thai Law Reform II :มุมมองสื่อมวลชนต่อการปฏิรูปกฎหมาย ว่า ภาพรวมการปฏิรูปประเทศและร่างกฎหมายที่สำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศ  โดยยกร่างกฎหมายที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อการปฏิรูปกฎหมายรองรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ :ยุทธศาสตร์โลกาภิวัฒน์พัฒนา ยกตัวอย่างร่างกฎหมายที่สำคัญดังนี้ 1.การทำเรกูเลเตอร์ กิโยติน (Regulator Guillotine) คือการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 2.การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2528 3.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 4.ร่างพ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก พ.ศ….5.กฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6.กฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews